งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

งานกาชาดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญเที่ยวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2567 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระยาพิชัยดาบหัก ที่ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ ด้วยเป็นวีรบุรุษที่มีความกล้าหาญ เสียสละ รักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติให้ยืนยงจนถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ชาวอุตรดิตถ์และบุคคลทั่วไปทราบถึงประวัติของจังหวัดอุตรดิตถ์และเหตุการณ์สำคัญ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกลุ่มอาชีพต่างๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดแสดง จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหัก และชมพิธีเปิด ริ้วขบวนแห่ยิ่งใหญ่ตระการตา ในวันที่ 7 มกราคม และมีการออกร้านของเหล่ากาชาด การตักมัจฉากาชาด การออกสลากกาชาด เพื่อจัดหารายได้ช่วยการกุศลและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดอุตรดิตถ์และกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การออกร้านและการประกวดร้านของทั้ง 9 อำเภอ การแสดงบนเวทีกลาง เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลง ท้องถิ่นท้องที่สามัคคีเสียงทอง การประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก การเดินแบบผ้าไทยมหากุศล การแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดัง ตลอด 10 วัน 10 คืน