สงกรานต์บ้านหนองขาว กับ ผ้าขาวม้าร้อยสี

สงกรานต์บ้านหนองขาว

สงกรานต์บ้านหนองขาว “ผ้าขาวม้าร้อยสี สืบสานประเพณี สู่วิถีชุมชน”💦 ที่ตอนนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดเทศกาลงานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาวให้เป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดไปแล้ว

โดยกิจกรรมเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม และอัตลักษณ์วิถีถิ่นของชุมชน เช่น ขบวนแห่นางสงกรานต์ด้วยวัวเทียมเกวียน การแสดงวิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมการทำเกษตรกรรมของชาวนา รวมทั้งการทอผ้าขาวม้า ร้อยสีที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน และเป็นลายผ้าทออัตลักษณ์ประจำจังหวัดลาย “ตาจัก”ตลอดจนการบอกเล่าเรื่องราวผ่านการแสดงพื้นบ้านประกอบ แสง สี เสียง เรื่อง “ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว”

นอกจากนี้ พื้นที่ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง ได้รับการยกย่องเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่มีการอนุรักษ์ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วนหากสามารถส่งเสริม และยกระดับเทศกาลประเพณีดังกล่าวให้มีคุณภาพ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะทำให้มีการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับจังหวัดกาญจนบุรี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในจังหวัดกาญจนบุรี

📆วันที่ : 13 – 15 เมษายน 2567 เวลา : 09.00 – 22.00 น.
📌สถานที่ : วัดอินทาราม