พิธีทำบุญไหว้จุฬามณีเจดีย์ ประเพณีสำคัญชาวกะเหรี่ยง

จุฬามณีเจดีย์

พิธีทำบุญไหว้จุฬามณีเจดีย์ของชาวกะเหรี่ยง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามบรรพบุรุษโดยสืบทอดกันมายาวนาน เริ่มพิธีตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ในปีนี้ก็จะตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2567 ผู้ผูกแขนด้ายเหลืองตามหมู่บ้านต่าง ๆ จะรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในพิธีทุกครั้งไป 

นับเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้คงอยู่ ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่นับถือพุธ จึงมีประเพณีตามพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานคือ ประเพณีไว้เจดีย์ และงานบุญข้าวใหม่ เป็นประเพณีสำคัญของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่รวมชาวกะเหรี่ยงแถบภาคตะวันตกไว้มากที่สุด วันขึ้นปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ผู้ทำพิธีคือ เจ้าวัด ซึ่งเป็นผู้อาวุโสของหมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับนับถือจากชาวบ้าน และแต่งตั้งจากชาวบ้าน เมื่อทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษถือเป็นวันรวมญาติของชาวกะเหรี่ยงและเป็นวันที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่แสดงต่อบุพการี

วันที่ : 21 – 23 เมษายน 2567
ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี