บุญบั้งไฟตำบลนาสีนวล มหาสารคาม🔥

บุญบั้งไฟนาสีนวล

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม หรือประเพณีบุญเดือนหก เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน 

โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการแสดงความเคารพต่อพญาแถน และขอฝนจากพญาแถนก่อนเข้าสู่ฤดูกาลทำนา เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ซึ่งอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม (บั้งไฟเอ้) การประกวดแห่กาพย์เซิ้งบั้งไฟ และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP