งานสมโภชหลักเมือง และ กาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2567

กาชาดจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กำหนดจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมงานประเพณีของจังหวัดและหารายได้ช่วยเหลือกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา โดยจัดให้มีกิจกรรมสมโภชหลักเมือง นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร้านนาวากาชาด มหรสพต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวนแห่ของดีประจำจังหวัด การจำหน่ายสินค้า การแสดงบนเวทีของศิลปิน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อให้การดำเนินการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ และการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียงได้พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งเป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดยะลาต่อไป

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2567 รวม 11 วัน 11 คืน 
ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองและถนนสุขยางศ์
แหล่งข้อมูล: https://www.longtaithailand.com/news/detail/7856/data.html