หนึ่งเดียวในภาคใต้ บุญบั้งไฟภูเขาทอง ประจำปี 2567

บุญบั้งไฟภูเขาทอง

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของตำบลภูเขาทองเป็นชาวอีสาน ที่มาตั้งถิ่นฐาน ณ ตำบลภูเขาทอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีอันดีให้เกิดแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ของพื้นที่ตำบลภูเขาทองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้าง

วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567
ณ ลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส