Tag Archives: ชาวกะเหรี่ยง

พิธีทำบุญไหว้จุฬามณีเจดีย์ ประเพณีสำคัญชาวกะเหรี่ยง

พิธีทำบุญไหว้จุฬามณีเจดีย์ของชาวกะเหรี่ยง ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวกะเหรี่ยง เริ่มพิธีตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี